Kommande krav på ekonomisk rapportering i digitalt format

Det händer en hel del när det handlar om digital rapportering. Sedan några år rapporterar banker och finansbolag till Finansinspektionen i xbrl-formatet. Samma sak gäller för försäkringsbolag. Under våren är det dags för de aktiebolag som följer K2-regelverket att rapportera in årsredovisningen till Bolagsverket i digitalt format. I framtiden kommer förmodligen motsvarande också att gälla för bolag som följer K3 och IFRS. Bolagsverket följer utvecklingen internationellt och har påbörjat arbetet mot digitalt rapporteringskrav.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har tillkännagivit att de från och med de första årsrapporterna efter den 1 januari 2020 kommer att kräva att alla årsrapporter från europeiska, noterade företag inom EU (Europeiska unionen) och EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) produceras enligt standarden Inline XBRL (även kallad iXBRL).

Inledningsvis kommer de primära boksluten (redovisning av finansiell ställning, vinst och förlust och övrigt totalresultat, förändringar i eget kapital och kassaflöde) att kräva att varje belopp är individuellt märkt med XBRL-metadata. I noterna till bokslutet kan hela sektioner märkas med en enda tagg (sk blocktaggar) vilket minskar ansträngningen väsentligt.

I augusti 2017 genomfördes fälttest för test av XBRL-taxonomi och genomförande. Till dessa test valdes Certent ut till att delta som en av fem utvalda leverantörer av lösningar, och fem olika bolag använde Certent CDM med framgång för att  tagga senaste årsredovisning och producera Inline XBRL-dokument enligt ESMA:s krav. Fälttestet har använts till att utvärdera direktiv och tillvägagångssätt. Ytterligare information om design, resultat och slutsatser från fälttesterna ingår i Esma Field Tests Report i slutrapporten om Regulatory Technical Standards (RTS) på ESEF som bilaga IV.

Sedan många år arbetar Addedo med Certent som affärspartner. Certent är ledande leverantör av Disclosure Management-lösningar, och många bolag i Sverige, Norden och Europa använder Certent CDM för både textbaserade rapporter, så som kvartalsrapporter och årsredovisningar, och för digital rapportering i XBRL-format.